King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Road Show โรงเรียนอัสสัมชัน

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Road Show 2018 ณ โรงเรียนอัสสัมชัน (เขตพื้นที่บางรัก) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment นายวชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ ผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี และคุณกรรณิการ์ ดีปัญญา เลขานุการคณะทำงาน Active Recruitment ได้ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์กับสำนักงานส่วนคัดเลือกและสรรหานักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ในวันดังกล่าว