King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียน STEM Literacy

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมขยายผลฐานการเรียนรู้ STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ทั้ง 6 โรงเรียน คือโรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดราชโอรส และโรงเรียนวัดทรงธรรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานโครงการกิจกรรม STEM Literacy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะทำงานมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ร่วมให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับครูจากโรงเรียนในเครือข่ายที่นำเสนอผลงานด้วย ซึ่งทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับครูที่เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนกล่าวปิดโครงการ