King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม STEM Literacy สำหรับครูและนักเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ณ โรงเรียนนาหลวง

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมขยายผลฐานการเรียนรู้ STEM ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเครือข่าย ครั้งที่ 2 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนนาหลวงในการอำนวยความสะดวกด้านสถานที่สำหรับจัดฐานกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีครูและนักเรียนมัธยมเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวน 3 แห่งคือ โรงเรียนนางหลวง โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดพุทธบูชา ในการนี้ คุณณัฐณิชา ขันตี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนนาหลวง ได้เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานโครงการกิจกรรม STEM Literacy สำหรับครูและนักเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับทราบก่อนที่จะได้เยี่ยมชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ