King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Road Show โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และ สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Road Show 2018 (ครั้งที่ 2) ให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่าย-
พัฒนานักศึกษา และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในช่วงเช้า และในช่วงเย็นได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.) โดย ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ และผู้แทนนักศึกษาจากภาควิชาเคมี คณิตศาสตร์ จุลชีววิทยา ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตร ซึ่งทั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ได้ให้เกียรติร่วมกิจกรรมและมอบของที่ระลึกให้กับสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ในครั้งนี้