King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ STEM Literacy สำหรับครูและนักเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม STEM ซึ่งมีครูและนักเรียนมัธยมเครือข่าย 6 แห่งคือ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนนาหลวง และ โรงเรียนวัดราชโอรส เข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ STEM โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยงจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ช่วยให้คำปรึกษา ในการนี้ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว หัวหน้าโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับและให้คำปรึกษากับครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย