King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

พิธีปิดโครงการ FSci Internship International Program 2018

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 หน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดพิธีปิดโครงการสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ เข้าฝึกงานในคณะวิทยาศาสตร์ (FSci Internship International Program 2018) ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.– 19 ส.ค. 2561 พร้อมให้นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยของตนเองจำนวนทั้งสิ้น 20 ผลงาน โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธาน ภายในงานมีอาจารย์จากทุกภาควิชา พร้อมนักศึกษาในคณะฯ เข้าร่วมชมผลงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ทางวิชาการสร้างบรรยากาศ ความเป็นสากล อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยภาคีด้วย