King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรม KM Facilitator ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 คณะทำงานการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเป็น KM Facilitator โดยได้รับเกียรติจากทีมกระบวนกรของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และ ผศ.ดร.อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำหน้าที่เป็น Facilitator ที่เกิดขึ้นกับกิจกรรมที่ผ่านมา โดยถ่ายทอดให้เห็นถึงการวางแผนการทำงาน การออกแบบกิจกรรม และการรับมือกับสถานการณ์พลิกผันที่เกิดขึ้นหน้างาน โดยได้แนะนำแนวทางในการปรับแผนรับมือกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นหน้างาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้เกิดความพึงพอใจที่เกินความคาดหวังแก่เจ้าของงาน และได้ให้ผู้เข้าอบรมฝึกทักษะการปรับแผน โดยการนำวิธีการ หรือเครื่องมือของ Facilitator มาปรับใช้ หากเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือมีสถานการณ์ใหม่เข้ามา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งสิ้น 15 คน