King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Road Show โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ประธานคณะทำงาน Active Recruitment อาจารย์ศุวิล ชมชัยยา อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ นายศาสตรา เจนจรุงเกียรติ นายกสโมสรนักศึกษา และนายวิชิรานนท์ แก้วนรสิงห์ นักศึกษาสังกัดภาควิชาเคมี ร่วมให้ความรู้แนะนำหลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย