King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทย์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ที่ SCL216 คณะวิทยาศาสตร์ โดยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ช่วงเช้าเพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาท มีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติต่าง ๆ การพัฒนานักศึกษาในด้านความเป็นสากล
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จาก ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
ในโอกาสนี้มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงบ่ายแต่ละภาควิชาจัดให้มีการเสวนาจากพี่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียน ปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องอีกด้วย