King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัด Road Show ณ ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 ณ ดรุณสิขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6
และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.นครินทร์
พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงาน Active Recruitment ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ และดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา นายศาสตรา เจนจรุงเกียรติ นายกสโมสรนักศึกษา และนายเตะชะทัต กุลธนารัฐ ร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ โดยทางโรงเรียนให้ความสนใจและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 60 คน