King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

Road Show โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัด Road Show 2018 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ปีที่ 6 และเชิญชวนนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์ อาจารย์สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยาร่วมให้ความรู้แนะนำ หลักสูตรตลอดจนเส้นทางสู่อาชีพด้านสายวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ด้วย