King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เรื่อง”แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษา” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงมือปฎิบัติ โดยผู้เข้าร่วมทุกคนได้ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้า (Major Depressive Disorder) เป็นการเจ็บป่วยซึ่งมีหลายปัจจัยทำให้เกิดโรค อาการสำคัญของโรคซึมเศร้า และสัญญาณเตือนของการเกิดโรค ให้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดกับนักศึกษาสามารถดูแลในเบื้องต้นได้ นอกจากนั้นยังมีผู้สนใจอื่นๆเข้าร่วมด้วย ด้วยเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัย