King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 - 18 กรกฏาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ STEM Literacy สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง “วิธีการประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ STEM” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง) ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุม SCL209 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในการอบรมครั้งนี้มีครูจากโรงเรียนในเครือข่าย 6
โรงเรียนรวมทั้งสิ้น 22 คนเข้าร่วมอบรม ได้แก่ โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และโรงเรียนนาหลวง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมี ดร. มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ ซึ่งครูที่เข้าร่วมอบรม ได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ
ในการออกแบบการประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ STEM ของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนรู้