King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับนักศึกษาต่างชาติในโครงการ Integrated Learning through Community Service 2018

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
ได้ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 10 คน ในโครงการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมฝึกงานในพื้นที่ชุมชน (Integrated Learning through Community Service 2018) ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับซึ่งโครงการดังกล่าวนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (ชุมชนบางมด) การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาของชุมชนในพื้นที อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของนักศึกษารวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย