King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

Science Colloquium V : แนวทางการพิชิตงบวิจัยมุ่งเป้าและงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการ Science Colloquium V : แนวทางการพิชิตงบวิจัยมุ่งเป้าและงบบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ประธานคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ ด้านวัสดุและนาโนเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัย มีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยแบบบูรณาการและแบบมุ่งเป้าอีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการที่เน้นผลิตผลานวิจัยที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 40 คน