King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

Science Learning Space จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ บริเวณ Exhibition Zone A, Science Learning Space วันที่ 9 กันยายน 2562 เป็นกิจกรรมสอดแทรกด้วยสาระความรู้ในการปลูกและดูแลต้นไม้ โดยไช้จินตนาการในตกแต่งสวนกระถางด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้การผูกเชือกสำหรับใส่กระถาง และยังได้ผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยงานนี้เปิดให้สิทธิ์ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 30 ท่าน ซึ่งมีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าจำนวนที่ตั้งไว้ สำหรับผู้ที่พลาดกิจกรรมรอบนี้สามารถติดตามกิจกรรมรอบต่อไปผ่านช่องทาง Facebook Fan Page “Science Learning Space”