King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แผนงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์”

วันที่ 9 และ 16 กันยายน 2562 วลา 13.00 – 17.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์แผนงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์” ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม เพื่อให้บุคลากรที่ดูแลรับผิดชอบโครงการต่างๆ เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการวิเคราะห์แผนงานในด้านต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรมตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ที่ได้รับ ผลกระทบต่อองค์กรรวมถึงการตระหนักถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า/คุ้มทุน เพื่อลดปัญหาการทำงานที่ซ้ำซ้อนกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดความคุ้มค่า เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการตามแนวทาง EdPEx หมวดที่ 4.1 เรื่อง การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กร โดยได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันเป็นอนุกรรมการ สำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สป.อว.) (สกอ.เดิม) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ โดยมีบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม 30 คน ซึ่งมาจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนการพัฒนาองค์กร มีการอบรมให้ความรู้ การระดมสมองเพื่อหาตัวชี้วัดที่สำคัญในเชิงคุณภาพ และสามารถวิเคราะห์แผนงานให้มีประสิทธิผลได้