King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

Science Learning Space จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ ครั้งที่ 2

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop ‘Make Your World’ ครั้งที่ 2 บริเวณ Open Lab ชั้น 3, Science Learning Space จำนวน 2 รอบ ในวันที่ 21 และ 28 ตุลาคม 2562 การจัดสวนกระถางเป็นกิจกรรมที่สอดแทรกความรู้เรื่องประเภทต้นไม้ การปลูกและการดูแลต้นไม้ โดยใช้สมาธิและจินตนาการในการตกแต่งสวนกระถางด้วยตนเอง พร้อมทั้งเรียนรู้การผูกเชือกสำหรับใส่กระถาง และยังได้ผลงานที่ทำเป็นของที่ระลึกกลับไปวางไว้ที่โต๊ะทำงานหรือตกแต่งสถานที่ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย ทำให้รู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้ฝึกการคิด การวางแผน และทดลองปฏิบัติจริง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก