King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Physics Fair 2019”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมกับ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดนิทรรศการ “Physics Fair 2019” ณ Basement , Science learning space ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Physics for Sustainable Innovation Projects) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกหัวข้อที่สนใจเพื่อทำมินิโปรเจค ซึ่งนักศึกษาจะได้ฝึกการค้นคว้าและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการนำเสนอ ฝึกการทำงานเป็นทีม ฝึกการแก้ปัญหา รวมทั้งการสร้างชิ้นงาน โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ และบุคลากร คอยช่วยเหลือสนับสนุนภายในงานนิทรรศการ “Physics Fair 2019” มีกิจกรรมหลักคือการนำเสนอความรู้ทางฟิสิกส์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกับการเรียนรู้ผ่านชิ้นงานโดยสอดแทรกความรู้ด้านฟิสิกส์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมและสร้างทัศนคติและเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และแสดงให้เห็นว่าฟิสิกส์เป็นเรื่องใกล้ตัวสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้ แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ นวัตกรรมทางด้านฟิสิกส์ ฟิสิกส์กับของเล่น และฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมชมงานกรอกใบสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์อีกด้วย โดยมี ครู นักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนมาก