King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมงานเสวนาและเชิดชูเกียรติอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลและดำรงตำแหน่งวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล ซึ่งปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ได้แก่ รางวัลแสดงความยินดีกับบุคลากรดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 12 คน, รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จำนวน 1 คน, รางวัลบุคลากรผู้ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน, รางวัลอาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ-วิจัย ดีเด่น จำนวน 1 คน, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ-วิจัย จำนวน 17 คน และรางวัลเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนดีเด่น จำนวน 3 คน ภายในงานมีการเสวนาพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน จากตัวแทนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัล และพิธีมอบของที่ระลึกให้แก่บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก