King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณาจารย์จาก Tokushima University

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Tokushima University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงความร่วมมือระดับคณะระหว่างมหาวิทยาลัยในอนาคต โดยคณาจารย์จาก Tokushima University ได้สัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล รวมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเคมีและภาควิชาฟิสิกส์ นอกจากนั้นยังเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียนอีกด้วย