King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

นิทรรศการ Science meets Community ครั้งที่ 4 รวมผลิตภัณฑ์ชุมชนม่อนเงาะ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 รายวิชา GEN 232 การวิจัยและนวัตกรรมบนฐานชุมชน (Community Based Research and Innovation) คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ พื้นที่การเรียนรู้ฯ คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา Science meets Community ครั้งที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาในรายวิชามีโอกาสแสดงผลงานการออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์ของตนเองซึ่งใช้ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนและการศึกษาดูงานในชุมชน จำนวน 7 ผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนชุมชนรับฟังการนำเสนอผลงานพร้อมให้คำแนะนำ อาทิ ผลงานประเภท Web Application ได้แก่ ม่อนเเง๊ะ.. ซื้อขายฟักทองง่ายๆ ด้วยแอปเรา, การนำ E-Commerce เข้ามาใช้ประโยชน์ในชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลระหว่างเกษตรกรที่มีผลผลิตฟักทองกับผู้บริโภค, การขยายฐานลูกค้าผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นค้อ สร้างเอกลักษณ์และตราสินค้า เน้นจุดเด่นลูกค้ามีโอกาสเลือกดีไซน์งานเองได้ นอกจากนั้นยังมี ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ได้แก่ สบู่ฟักทองญี่ปุ่น แบบ single used, สครัปและโลชั่นฟักทองญี่ปุ่น เพื่อลูกค้ากลุ่มโฮมสเตย์ โรงแรม นักท่องเที่ยว และธุรกิจสปา ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ แยมฟักทองญี่ปุ่น และเส้นพาสต้าผสมเนื้อฟักทองญี่ปุ่น