King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2020 ณ พื้นที่ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ได้สมัครงานในตำแหน่งที่สนใจกับสถานประกอบการชั้นนำโดยตรงและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน จากรุ่นพี่ทั้ง 4 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จีรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมจัดบูธ บรรยากาศในวันงานเป็นไปด้วยอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ยังได้ร่วมจัดบูธแสดงศักยภาพความสำเร็จด้านอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 190 ปี ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.อีกด้วย