King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม Tour KMUTT 2020

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม Tour KMUTT 2020 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรและแนะนำเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลทั่วไปของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามภาควิชาที่สนใจ และเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการ และห้องวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ทั้ง 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาเคมี และภาควิชาจุลชีววิทยา โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทั้งระดับชั้นปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามในการเยี่ยมชมอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยื่นใบสมัครและสัมภาษณ์ในโครงการ Active Recruitment อีกด้วย บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก