King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. จัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)”

วันที่ 24-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ “รู้ทันและป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากร และนักศึกษาตระหนักถึงการป้องกันตนเองได้อย่างถูกต้อง และพร้อมรับมืออย่างรู้เท่าทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้และความสนุกสนานในฐานกิจกรรม ดังนี้ ฐานกิจกรรมที่ 1 เขตแดนป้องกันการติดต่อจากไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ระวังตนเองและหลีกเลี่ยงจากจุดเสี่ยงที่มีการแพร่เชื้อเป็นระยะ 1-2 เมตร ฐานกิจกรรมที่ 2 ให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) การป้องกันตนเองและวิธีสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง โดยกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย มจธ. ฐานกิจกรรมที่ 3 เรียนรู้เรื่องการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมทดสอบความสะอาดของการล้างมือป้องกันเชื้อไวรัสขนาดเล็ก ฐานกิจกรรมที่ 4 Workshop “ทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ” และได้รับแจกเจลล้างมือเป็นที่ระลึก และฐานสุดท้ายกิจกรรมที่ 5 ร่วมเล่นเกมส์ตอบคำถาม “คุณรู้จักไวรัสโคโรน่าดีหรือยัง?” เช่น ไวรัสโคโรน่าเข้าสู่ร่างกายผ่านอวัยวะใด? อุปกรณ์ใดใช้ป้องกันไวรัสโคโรน่า? สิ่งที่ใช้ทำความสะอาดมือได้ดีที่สุดคืออะไร? โดยค้นหาคำตอบได้จากการต่อภาพจิ๊กซอร์ ทั้งนี้มีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งนิทรรศการให้ความรู้นี้จะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์