King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

Science Learning Space จัดกิจกรรม Mini Workshop “ทำหน้ากากผ้า ต้านภัยโควิด-19”

พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini Workshop “ทำหน้ากากผ้า ต้านภัยโควิด-19” ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 12-18 มีนาคม 2563 เพื่อสนับสนุนให้ทุกคนใช้หน้ากากผ้าในชีวิตประจำวันสำหรับป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ทดแทนหน้ากากอนามัยที่หายากและมีราคาแพง เนื่องจากการสวมหน้ากากอนามัยเป็นวิธีการป้องกันตนเองเบื้องต้นในการอยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เรื่องการเลือกแบบและผ้าที่เหมาะสมในการทำหน้ากาก การวาดแบบลงบนผ้า วิธีการเย็บ และการทำความสะอาดหน้ากากผ้า บรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน โดยมีนักศึกษาบุคลากรภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก