King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านMicrosoft Teams เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยการฝึกทักษะการสร้างภาวะผู้นำ ให้รู้จักคิด วิเคราะห์ วางแผน และสร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการทำงานเป็นทีม ให้นักศึกษาได้รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คุณสมพร น้อยยาโน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหารกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งคุณอนุสรณ์ จำปีเรือง จากสำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ. อาจารย์ยุทธนา ลิลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และคุณดรุณี พินิจ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจในขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี ที่ปรึกษาคณะทำงานจัดโครงการฯ กล่าวต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประธานเปิดโครงการฯ อาจารย์ที่ปรึกษาระดับชั้นปริญญาตรี นักศึกษาแกนนำจากสโมสรนักศึกษา และนักศึกษาแกนนำภาควิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้