King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่นักศึกษา

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลสำหรับนักศึกษาที่ผ่านรอบคัดเลือกจากการประกวดการนำเสนอผลงานหัวข้อ “Innovation for Aging Society” ในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม โดยทั้งสองทีมจะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค และในโอกาสนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือกิจกรรมในปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย คณะกรรมการนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาเคมี ภาควิชาฟิสิกส์ ภาควิชาจุลชีววิยา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา