King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม “ศึกชิงจ้าวแห่งบอร์ดเกม” ครั้งที่ 3

พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ Siam Board game ได้จัดกิจกรรม “ศึกชิงจ้าวแห่งบอร์ดเกม” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ Basement, Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ โดยนำบอร์ดเกมที่ส่งเสริมความรู้และการคิดคำนวณ เช่น ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender, Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก, Everdell, KATAN, Stockpile เป็นต้น มาเผยแพร่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาทดลองเล่น โดยมีผู้สอนและแนะนำวิธีการเล่นบอร์ดเกมแต่ละชนิด บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน แต่ละคนให้ความร่วมมือและมีความสนใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ในวันที่ 14 กันยายน 2563 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ยังได้จัดการแข่งขันบอร์ดเกม 4 รายการได้แก่ ปีกปักษา, พ่อค้าเพชร Splender และ Gizmos มหัศจรรย์แห่งกลไก โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 คน และได้ผู้ชนะเป็นนักศึกษาจากภาควิชาจุลชีววิทยา ซึ่งการเล่นบอร์ดเกมนอกจากจะให้ความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินกับกลไกของเกมแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้เล่นได้ฝึกฝนตนเองและพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิด การทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตอีกด้วย