King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม SIC Open House 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม SIC Open House 2020 "งานบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต" เฉลิมฉลอง 60 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช  เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี รองศาสตราจารย์ กรวลัย พันธุ์แพ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการสาธิตสิ่งประดิษฐ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และแนะนำงานบริการวิชาการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ งานวิเคราะห์ทดสอบ งานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ งานออกแบบสร้างเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และงานรับจ้างวิจัย/งานที่ปรึกษา พร้อมทั้งแนะนำหลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่คณะครูโรงเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน