King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2”

ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี เป็นหัวหน้าโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ กระบวนการในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์" โดย ผศ.ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ผศ.ดร.นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา
  2. กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education)” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ
  3. กิจกรรม “การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอาชีพในอนาคต และกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ โดย อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาโครงการ Active Recruitment

โดยมีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ได้แก่ โรงเรียนนาหลวง โรงเรียนวัดทรงธรรม และโรงเรียนวัดพุทธบูชา