King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากร : การพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ ในเดือนมกราคม 2564 ดังนี้


1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ดิจิทัลสตอรี่เทลลิ่ง เทรนด์การสร้างสื่อยุคใหม่กับการสอน"
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ และเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับการเรียนการสอน และเพิ่มพูนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ชูจิตารมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 24 คน
2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Teaching Assistant) โดยกิจกรรมการสะท้อนคิดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาผู้ช่วยสอน (Reflection in Practice)
จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้ช่วยสอน คณะวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล และส่งเสริมเจตคติที่ดีต่อการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน และเพิ่มพูนเทคนิคการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีนักศึกษาผู้ช่วยสอนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 40 คน
3) กิจกรรมพูดคุยหารือ (Focus group) เรื่อง "การจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลย่อย (OBEM)" ครั้งที่ 3
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 09.30 - 12.30 น. ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อรายงานการจัดการเรียนการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning & Evaluation Outcome) ของผู้เรียนในรายวิชาพื้นฐานที่เปลี่ยนแปลงเป็นโมดูลย่อย ภาคการศึกษาที่ 1/2563 และนำเสนอการบริหารจัดการรายโมดูลย่อยในภาคการศึกษาที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ฝ่ายทะเบียน และสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมพูดคุยหารือกับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน สำหรับการจัดกิจกรรมพูดคุยหารือในครั้งนี้มีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 42 คน
4) กิจกรรม Kick off เรื่อง “พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ทางการศึกษา”
จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องการถอดกระบวนการ “การพัฒนาหลักสูตร” ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงเล่ม มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหาร รวมทั้งชี้แจงข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง OBE และการบริหารจัดการของหลักสูตร ซึ่งมีอาจารย์และบุคลากรให้ความสนใจเป็นจำนวน 49 คน