King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนรับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน และแสดงความยินดีกับอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564


วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท11) เพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเป็นต้นแบบได้