King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2021 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2021 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 20 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำการสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นักศึกษาเก่า และสถานประกอบการ โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.นพวรรณ ปาระดี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมภาควิชาเคมี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัท นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก