King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1”

 

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกอนาคตสำหรับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวัดค่าสีและการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน