King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ “การดูแลและให้คำปรึกษานักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM  ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้อาจารย์ได้รับทราบข้อมูลสำหรับนำไปให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษา ทั้งด้านการเรียน การเงิน สุขภาพทางกายและใจ โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาแนะนำข้อมูลดังนี้ สำนักงานทะเบียนนักศึกษาแนะนำเกี่ยวกับระเบียบฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและระเบียบบัณฑิตศึกษาจาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาแนะนำระบบการกู้ยืมเงินทุน กยศ./กรอ. และทุนการศึกษาอื่น ๆ  และกลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัยแนะนำการดูแลสุขภาพนักศึกษาทั้งทางร่างกายและใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นHelix Blog Optionsครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริการวิชาการ กล่าวสรุปและปิดการสัมมนา