King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนการสอนและช่องทางการติดต่อของคณะฯ และมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในระหว่างการศึกษาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเป็นการความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ร่วมต้อนรับ โดยมีตัวแทนสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบ New Acis ข้อแนะนำในการลงทะเบียน การยื่นคำร้อง และช่องทางการติดต่องานทะเบียน และตัวแทนสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมให้ข้อมูล เรื่อง ระเบียบ มจธ.ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 เกณฑ์สำเร็จการศึกษา เกณฑ์ภาษาอังกฤษ ระยะเวลาการเรียน  ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องและพบในที่ประชุมสภาวิชาการ