King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จัดประชุมหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กับ Prefectural University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานและศึกษาแลกเปลี่ยน กับ Prefectural
University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Tsutomu Morinaga ผู้อำนวยการกิจการนานาชาติ (Director of International Center) เป็นตัวแทนร่วมหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนทางด้านวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม SCL213 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา มจธ. พร้อมทั้ง รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย