King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 3 หัวข้อ Japanese Working Culture บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความจริงจัง เคร่งครัดและมีระเบียบแบบแผนเมื่อถึงวัยทำงานสามารถปรับเปลี่ยนจาก “วัยรุ่น” สู่ “วัยทำงาน” ได้อย่างชัดเจนและเป็นเอกภาพ ในสังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นมองว่าภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพและการแต่งกายแสดงถึงความตั้งใจและทัศนคติ ต่อการทำงาน ในการอบรมนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัว การโค้งคำนับ การแลกนามบัตร ลำดับที่นั่งในสถานการณ์ต่างๆ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น ได้แก่ การรักษาเวลา การทักทายตามสถานการณ์ต่างๆ และมารยาทสังคม ได้แก่ การเข้าสังคม การกล่าวขอโทษและการขอบคุณ โดยนักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติจริง ในบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย