King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้อง SCL703 และ 706 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อการใช้งาน Microsoft Excel วิทยากรโดย ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล และดร.กิจษารธ อ้นเงินทยากร เนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนประกอบด้วย การใช้งาน Pivot Table การใช้คำสั่ง Data Analysis การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม การเขียนเส้นแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างเส้นแนวโน้ม การเขียนเส้นโค้งพาราโบลา การใช้สูตร (Smart Formula) เทคนิคการจัดเรียงข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร ซึ่งจะจัดต่อเนื่องอีกในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 94 คน และท้ายสุดของการอบรมจะมีการทดสอบความเข้าใจจากการเรียนรู้ (Post Test) ด้วย