King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือ เสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีและจุลชีววิทยา กับ China Medical University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก China Medical University ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีและจุลชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย