King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ประชุมหารือด้านหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบันในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ในระดับปริญญาโทร่วมกับ College of Science, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก College of Science, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 ท่าน เพื่อร่วมประชุมหารือด้านหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Dual / Double Degree) ในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ในระดับปริญญาโท และความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานและนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี รวมถึงคณาจารย์จากภาควิชาเคมีและฟิสิกส์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย