King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561”

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561” ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจาก ศาตราจารย์ ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์ เลขานุการ ก.พ.ว. และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ เป็นวิทยากรรับเชิญ ซึ่งในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ มีบุคลากรสายวิชาการในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมฟังบรรยายจำนวนกว่า 50 ท่าน โดยคณะฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อบังคับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถเตรียมผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้องและเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ซักถามประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป