King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ห้องประชุม Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ Cross Cultural and Japanese Company Management บรรยายโดย ดร.วิรัช ศรเลิศล้ำวานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ลักษณะวัฒนธรรมการผลิตแบบญี่ปุ่น ซึ่งองค์กรญี่ปุ่นส่วนใหญ่ต้องการเห็นภาพการเติบโตขององค์กรไปพร้อม ๆ กับสภาพเศรษฐกิจ เน้นผลการเติบโตและผลประกอบการระยะยาว จึงทำให้สามารถลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดต้นทุนและเสริมความแกร่งขององค์กรในระยะยาว ควบคู่กับวัฒนธรรมการพัฒนาพลเมือง ได้แก่ ความสามารถและทักษะ (Skill) มีจิตวิญญาณ (Spirit) มีความกระตือรือร้น (Zest) มีความภาคภูมิใจ (Pride) และมีการพัฒนาเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุด (Develop Best Product) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย