King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ซึ่งจะจัดการอบรม 9 ครั้งต่อเนื่องให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่สนใจ หัวข้อการอบรมเป็นความรู้ทางด้าน Soft skill และ Hard skills หลังการอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะมีสิทธิ์ได้เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษา และทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip สำหรับในครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ Team Collaboration Workshop โดยอาจารย์เกสรา วลัญช์เดช วิทยากรเป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาองค์กร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ