King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ Science Learning Space กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา และลดจำนวนนักศึกษาวิทยาทัณฑ์ ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญผู้ปกครองและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 ที่มีผลการเรียนเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษามาร่วมหารือถึงปัญหาด้านการเรียนพร้อมทั้งแนะนำการปรับวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จ มีการแนะนำเทคนิคการเรียนจากนักศึกษารุ่นพี่ให้แก่รุ่นน้อง เรื่องการปรับตัวและบริหารจัดการเวลา โดยคาดว่าจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนอ่อนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการพ้นสถานภาพนักศึกษาให้สามารถปรับตัวด้านการเรียนได้ทันเวลาและสามารถศึกษาต่อไปได้จนสำเร็จการศึกษา