King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next


วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรม Science Exhibition 2021 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ เลี้ยวเรียน ประธานคณะกรรมการ Active Recruitment กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแนะนำหลักสูตรของภาควิชาพร้อมทั้งให้ความรู้ด้านวิชาการ นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าแต่ละภาควิชา ร่วมให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเส้นทางสู่อาชีพทางสายวิทยาศาสตร์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4- 6 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวน 135 คน

Previous Next


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งเป็นรอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผู้แทนนักศึกษาสองทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ที่โรงแรมแลนด์มาร์ค ซึ่งทีมที่เข้ารอบคัดเลือกเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้แก่ ทีม Hikari จากผลงานชื่อ Sleepinn หมอนอัจฉริยะสำหรับบุคคล Work from home ที่ช่วยให้การนอนหลับพักผ่อนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทีม Modifi จากผลงานชื่อ นวัตกรรมชุดตรวจจับอัจฉริยะสำหรับเก้าอี้นั่งเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้คณะกรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับผลงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

Previous Next


วันที่ 25 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณสถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 จากศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 เรื่อง “พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: วิถีใหม่ของการเรียนการสอน (Reinventing Thailand Higher Education: New Normal Teaching and Learning Practice)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท11) เพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สามารถเป็นต้นแบบได้

Previous Next


เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2021 และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานระหว่างนักศึกษาและสถานประกอบการ โดยมีสถานประกอบการชั้นนำกว่า 20 แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งแนะนำการสมัครงานและการสัมภาษณ์เข้าทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนมา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นักศึกษาเก่า และสถานประกอบการ โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตุลา จูฑะรสก หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.นพวรรณ ปาระดี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมภาควิชาเคมี ร่วมต้อนรับผู้บริหาร ผู้แทนจากบริษัท นักศึกษาเก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1-4 ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Previous Next

วันที่ 1 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ซึ่งได้จัดโครงการเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้พัฒนาศักยภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักศึกษาค้นคว้า และฝึกการใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา ผ่านการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
2.เพื่อให้ครูและนักเรียนแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นระหว่างกัน
ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการจึงได้ดำเนินการจัดการประกวดผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด และมีเงื่อนไขกำหนดให้ 1 โรงเรียน สามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ โดยโรงเรียนจะจัดส่งนักเรียนแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน และมีครูที่ปรึกษา 2 คน
โรงเรียนผู้ได้รับรางวัลเรียงลำดับ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อนี้ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลชมเชย โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม
•รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนนาหลวง
•รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
และรางวัลสุดท้ายรางวัลชมเชย 3 ผลงาน ได้แก่
โรงเรียนวัดทรงธรรม โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์” และโรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
นอกจากการแข่งขันการประกวดแล้วเพื่อให้เกิดการเป็น “พี่เลี้ยง” ตามหลักการของ สป.อว. โครงการได้จัดกิจกรรมย่อยโดยใช้ชื่อว่า กิจกรรมให้คำปรึกษาก่อนการประกวด เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และนำข้อเสนอแนะจากคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับปรุงการจัดทำผลงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน ตลอดจนสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และโรงเรียนเครือข่ายต่อไป