King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดงาน FSci Alumni career day and networking 2020 ณ พื้นที่ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสมัครงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ได้สมัครงานในตำแหน่งที่สนใจกับสถานประกอบการชั้นนำโดยตรงและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องเพื่อเตรียมตัวก้าวสู่ตลาดแรงงาน จากรุ่นพี่ทั้ง 4 ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จีรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และผู้แทนจากบริษัทต่างๆ ที่มาร่วมจัดบูธ บรรยากาศในวันงานเป็นไปด้วยอบอุ่น นอกจากนี้นักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ยังได้ร่วมจัดบูธแสดงศักยภาพความสำเร็จด้านอาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคาร 190 ปี ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. กับนักศึกษาเก่าของคณะวิทยาศาสตร์ มจธ.อีกด้วย
Previous Next

วันที่ 5 ก.พ. 2563 นักศึกษาในหลักสูตร Science Education ได้เรียนรู้หลักสูตรวิทยาการคำนวณ (Computing Science) โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม Unplugged Coding จาก อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต อาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีส่วนร่วมในการก่อตั้งหลักสูตรวิทยาการคำนวณ

Previous Next

เมื่อวันที่ 11-13 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดค่าย I AM SCI ครั้งที่ 5 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน และแนะนำเส้นทางอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อช่วยในการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2563 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มาเข้าค่ายได้ฝึกกระบวนการทางความคิด ได้ใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการจัดทำโครงงานโดยมีรุ่นพี่นักศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โดยในวันงานได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช จีรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่ายครั้งนี้ โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร นักเรียน และผู้ปกครองอย่างดี บรรยากาศกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Previous Next

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาในสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการ “The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program” ลักษณะของโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ทางด้าน Soft skills และ Hard skills จำนวน 9 ครั้ง และหลังจากอบรมจะมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ซึ่งทีมที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1 และ 2 ของแต่ละมหาวิทยาลัยจะได้รับสิทธิ์เข้าชิงชนะเลิศเพื่อรับทุนการศึกษาและทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นในรูปแบบ Educational Trip สำหรับครั้งนี้เป็นการอบรมในหัวข้อ “Cross Culture and Japanese Company Management” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ ผู้อำนวยการสำนักวิชาพื้นฐานและภาษา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ

Previous Next

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์ จัดงานเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และโรงฝึกพลศึกษา ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ภายในงานนอกจากพิธีทางศาสนาอิสลาม พิธีทางศาสนาพุทธ ยังมีการจัดกิจกรรมกีฬามหาสนุกสานสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะฯ ทุกท่าน สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย รื่นเริง และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร ของคณะฯ พร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและองค์กรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีงานรื่นเริงต่างๆ อาทิ ชมการแสดงจากบุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ และการจัดสลากมอบของขวัญแด่บุคลากร โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญจากผู้บริหาร ภาควิชา และหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ความสุข และท้ายสุดนี้ ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แทนคณะในการอวยพรปีใหม่แก่คณาจารย์/ และเจ้าหน้าที่ด้วย และในโอกาสนี้ได้มีอาจารย์อาวุโสผู้เกษียณอายุมาร่วมงานและให้พรอันเป็นสิริมงคงแก่บุคลากรคณะฯ อีกด้วย