King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดการเรียนการสอน สาขาสะเต็มศึกษา ตามโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ กลุ่มพัฒนาศักยภาพกำลังคน ภาคส่วนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะจัดการเรียนการสอนในระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 นอกเวลาราชการ ในรูปแบบออนไลน์

ทางหลักสูตรสะเต็มศึกษา จึงจัดกิจกรรมปฐมนิเทศขึ้น ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ ภาคสัญไชย ประธานบริหารหลักสูตร ได้แนะนำอาจารย์ผู้สอนในแต่ละโมดูล  ตารางสอน เกณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าเรียน การประเมินผล ติดตามผล และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร และคุณวิราทิพย์ ดามาพงษ์ ร่วมให้การต้อนรับ

Previous Next

วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงภาพรวมการจัดกิจกรรมและแผนการจัดกิจกรรมครั้งถัดไป ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “เครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter)” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รวมถึงการนำแนวคิดที่ได้จากเครื่องวัดการไหลของน้ำ (flow meter) ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการทำโครงงาน จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 23 คน

Previous Next


คณะวิทยาศาสตร์มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีสมรรถนะความเป็นพลเมืองโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 โครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมเป็นระบบกลไกที่พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถจากการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการ การส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ก่อนการไปปฏิบัติงานจริงเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจและมั่นใจในบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2564 คณะฯ กำหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หรือระยะเวลาตามที่สถานประกอบการกำหนด โดยก่อนออกฝึกปฏิบัติงานได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ถือเป็นพื้นฐานที่ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และอบรม Professional Presentation เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ เทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ เคล็ดลับการพูดเพื่อการนำเสนอ การจัดการคำถาม คำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและความรู้ต่าง ๆ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ กิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 6-12 และ 20 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์

Previous Next

 

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินผลสำเร็จ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรม โดยมุ่งสร้างทักษะด้านภาวะผู้นำ ทั้งด้านความคิด การเรียนรู้ การวางแผนสร้างสรรค์กิจกรรมและผลงานต่าง ๆ การวิเคราะห์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ การรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ การรู้จักเสียสละและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม โดยในวันงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรรณี รัตนชัยสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี และอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาผู้นำ และให้คำแนะนำในการนำเสนอกิจกรรมของนักศึกษา

Previous Next

 

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม “การพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกอนาคตสำหรับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์” หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง ระยะที่ 1” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม และความตระหนักรู้เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและอาชีพในโลกยุคความปกติใหม่ (New normal) ให้กับครูแกนนำด้านวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี หัวหน้าโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวัดค่าสีและการประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอน” โดย คุณมารุต พวงสุดรัก นักพัฒนาการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากอาจารย์ประจำภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 25 คน