King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program รอบคัดเลือกเพื่อหาทีมผู้แทนนักศึกษาสองทีมเข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ที่บีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และทีมที่เข้ารอบคือ ทีม Sky Scraber ชื่อผลงาน Durian Heal และทีม Double KN ชื่อผลงาน Mini Pocket GB ซึ่งคัดเลือกโดยคณะกรรมการภายในคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการจากหอการค้าญี่ปุ่น

Previous Next

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นักเรียนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 จำนวน 35 คน เข้่าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีฝ่ายงาน Active Recruitment ต้อนรับ พร้อมอาจารย์ (ดร.จิรายุส เอื้อนรเศรษฐ์,ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี, ผศ.ศุภลักษณ์ อ่างแก้ว และ ดร.วริสา ยมเสถียรกุล) ร่วมบรรยายแนะนำหลักสูตรปริญญาตรีของแต่ละภาควิชาให้นักเรียนได้รับฟัง ก่อนที่จะเดินเยี่ยมชมพื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space

Previous Next

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 พื้นที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Science Learning Space) คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาฟิสิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะการนำเสนอทางวิชาการสู่ชุมชน (นิทรรศการ “PHYSICS FAIR 2018 ณ ห้อง Science Connect คณะวิทยาศาสตร์ มี ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานและกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมนา สุวรรณอำภา จากสถาบันการเรียนรู้ เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรม พร้อมด้วยคุณณัฐวุฒิ คุ้มทอง และคุณจันทิมา ปัทมธรรมกุล เป็นผู้ช่วยวิทยากร จากการร่วมกันถอดบทเรียนโดยอาจารย์ประจำวิชา PHY 101 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรม ตัวแทนสายสนับสนุน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำให้ทราบว่ากิจกรรม PHYSICS FAIR 2018 ที่จัดขึ้น มีแนวคิดมาจากความต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมรับน้องในอดีต โดยเน้นการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมชั้นและระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีทั้ง 4 ชั้นปี โดยมีอาจารย์และพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ซึ่งกิจกรรมถอดบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ทราบถึงความสำเร็จของกิจกรรม บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีแก้ไข รวมทั้งข้อเสนอแนะและแนวทางสำหรับกิจกรรมในรุ่นต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จำนวนทั้งสิ้น 28 คน

Previous Next

เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องเรียนรวม 600 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาปี 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกไปฝึกปฏิบัติงาน ทั้งการฝึกงาน 2 เดือน และฝึกงานโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ในการปฐมนิเทศครั้งนี้จะให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับ การแต่งกาย ความประพฤติ แนวคิดในการทำงานที่ถูกต้องและเหมาะสม การเตรียมตัวทางด้านวิชาการที่จะนำไปใช้กับการฝึกงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการเสวนาจากผู้แทนของแต่ละภาควิชาในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่” อีกด้วย

Previous Next

วันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ทีมผู้บริหารและบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงาน จากการเข้าร่วมโครงการก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx Grow) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ รศ.ปรียานุช แย้มวงศ์ (สกอ.) ดร.บุญดี บุญญากิจ (สกอ.) ดร.ยุพาวดี ห่อพิทักษ์วงศ์ (ม.อัสสัมชัญ) และ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร (มจธ.) ซึ่งการตรวจประเมินเป็นไปในลักษณะการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ และตอบรายละเอียดข้อซักถาม นำโดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ทีมผู้บริหาร หัวหน้าศูนย์เครื่องมือ และบุคลากรทีม EdPEx ของคณะฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานได้มีการสัมภาษณ์ตัวแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีการเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะฯ