King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ห้อง SCL 124 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation) วิทยากรโดยคุณเกสรา วลัญช์เดช ที่ปรึกษาด้านฝึกอบรมให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนักศึกษาที่เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะการนำเสนองานเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจพื้นฐานด้านการนำเสนอ 3 ขั้นตอน คือ Pre-Presentation สิ่งที่จะต้องก่อนนำเสนองาน Presentation การดำเนินการนำเสนอ และ Post Presentation การตอบคำถามและการตัดสินใจ ซึ่งนักศึกษาที่ไปฝึกงานตามโครงการเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรมจะต้องมีการนำเสนอความก้าวหน้าของงาน/โครงงานที่จัดทำตลอดช่วงเวลาการฝึกปฏิบัติงาน 4-6 เดือน

Previous Next

คณะทำงานพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน หลักสูตร “การสร้างผลงานวิชาการจากงานประจำ” รูปแบบของหลักสูตร “On the Job Training” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ รูปแบบงานเป็นการนำเสนอผลงานที่มีการปรับปรุง พัฒนา อย่างมีระบบโดยใช้แนวทางการวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ คุณดามธรรม จินากูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ผลงาน ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Knowledge Management) การพัฒนาผลงานวิชาการจากงานประจำ รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างผลงานวิชาการจากงานประจำและสามารถนำผลงานไปเสนอในเวทีการจัดการประชุมวิชาการวิจัยสำหรับสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ มจธ. จะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในปี 2563 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ในช่วงท้ายได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภาณุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 35 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา การแนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0” โดยคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิตอล จากบริษัท จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมตลาดงานำหรับนักศึกษาจบใหม่ เทรนด์ตลาดงานกับ Thailand 4.0 สิ่งที่องค์กรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานและทักษะสำคัญที่ต้องการ รวมทั้งสามสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสมัครงานคือ การสร้าง Profile Resume รูปถ่ายที่เหมาะสมในการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (การแต่งกาย/ข้อมูล/การตอบคำถาม) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

Previous Next

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะและสุขภาพดีของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ปี 2562 ร่วมกับสถานออกกำลังกาย Love Fitness ณ บริเวณอาคารปฏิบัติงานพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ภายในงานมีกิจกรรมการตรวจวัดค่าดัชนีร่างกาย (BMI) มวลกล้ามเนื้อ และเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย และทดสอบสมรรถนะของร่างกาย (ท้าพลังพิชิต 5 ด่าน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จาก Love Fitness เป็นวิทยากรดำเนินกิจกรรมทั้งหมด โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯในครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีของตนเอง และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการของคณะฯ จากกิจกรรมมีอาจารย์และบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเข้าร่วมจำนวนกว่า 60 คน

Previous Next

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา การแนะนำกลุ่มงานนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาจารย์วิไลวรรณ วิพุธานุพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และการบรรยาย “เตรียมตัวอย่างไรไม่ตกงานในยุค 4.0” โดยคุณนงนุช เสถียรกิตติโรจน์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดดิจิตอล จากบริษัท จ๊อบ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบเกี่ยวกับภาพรวมตลาดงานำหรับนักศึกษาจบใหม่ เทรนด์ตลาดงานกับ Thailand 4.0 สิ่งที่องค์กรพิจารณาในการคัดเลือกพนักงานและทักษะสำคัญที่ต้องการ รวมทั้งสามสิ่งจำเป็นที่ใช้ในการสมัครงานคือ การสร้าง Profile Resume รูปถ่ายที่เหมาะสมในการสมัครงานและการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน (การแต่งกาย/ข้อมูล/การตอบคำถาม) ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก