King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้อง SCL703 และ 706 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2562 ในหัวข้อการใช้งาน Microsoft Excel วิทยากรโดย ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล และดร.กิจษารธ อ้นเงินทยากร เนื้อหาที่นักศึกษาได้เรียนประกอบด้วย การใช้งาน Pivot Table การใช้คำสั่ง Data Analysis การสร้างแฟ้มข้อมูลจากแบบสอบถาม การเขียนเส้นแสดงค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสร้างเส้นแนวโน้ม การเขียนเส้นโค้งพาราโบลา การใช้สูตร (Smart Formula) เทคนิคการจัดเรียงข้อมูล การจัดรูปแบบเอกสาร ซึ่งจะจัดต่อเนื่องอีกในวันที่ 25 มีนาคม 2562 โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 94 คน และท้ายสุดของการอบรมจะมีการทดสอบความเข้าใจจากการเรียนรู้ (Post Test) ด้วย

Previous Next

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่ห้อง Science Connect กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการ The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 3 หัวข้อ Japanese Working Culture บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาททางธุรกิจแบบญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเป็นชนชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องความจริงจัง เคร่งครัดและมีระเบียบแบบแผนเมื่อถึงวัยทำงานสามารถปรับเปลี่ยนจาก “วัยรุ่น” สู่ “วัยทำงาน” ได้อย่างชัดเจนและเป็นเอกภาพ ในสังคมการทำงานของคนญี่ปุ่นมองว่าภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพและการแต่งกายแสดงถึงความตั้งใจและทัศนคติ ต่อการทำงาน ในการอบรมนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัว การโค้งคำนับ การแลกนามบัตร ลำดับที่นั่งในสถานการณ์ต่างๆ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น ได้แก่ การรักษาเวลา การทักทายตามสถานการณ์ต่างๆ และมารยาทสังคม ได้แก่ การเข้าสังคม การกล่าวขอโทษและการขอบคุณ โดยนักศึกษาได้มีการฝึกปฎิบัติจริง ในบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเอง สิ่งต่างๆ เหล่านี้นักศึกษาสามารถนำมาปรับใช้ในการเรียนและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วยังนำไปใช้ในชีวิตการทำงานได้อีกด้วย

Previous Next

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้ต้อนรับคณาจารย์จาก China Medical University ประเทศไต้หวัน จำนวน 4 ท่าน ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอผลงานวิจัยทางการแพทย์ และเจรจาแลกเปลี่ยนทางวิชาการในสาขาวิชาเคมีและจุลชีววิทยา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธานในการประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ คำเอม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและเครือข่าย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรวิทย์ รัตนโรจน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จัดประชุมหารือเรื่องการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานและศึกษาแลกเปลี่ยน กับ Prefectural
University of Hiroshima ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก Dr.Tsutomu Morinaga ผู้อำนวยการกิจการนานาชาติ (Director of International Center) เป็นตัวแทนร่วมหารือและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนสนับสนุนทางด้านวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องประชุม SCL213 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
และ รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ สุนทรสุข หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา มจธ. พร้อมทั้ง รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

Previous Next

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก College of Science, National Cheng Kung University ประเทศไต้หวัน จำนวน 6 ท่าน เพื่อร่วมประชุมหารือด้านหลักสูตรสองปริญญาข้ามสถาบัน (Dual / Double Degree) ในสาขาวิชาเคมีและฟิสิกส์ในระดับปริญญาโท และความเป็นไปได้ในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานและนักศึกษาแลกเปลี่ยน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี รวมถึงคณาจารย์จากภาควิชาเคมีและฟิสิกส์ เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย